ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sayın Kullanıcımız,

Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu üyelik sözleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretleyerek Üye Ol işaretine basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

1. TARAFLAR
Merkezi YENİ MAH. Cadde/Sokak:KARANLIK ÇARŞI SK. KUTUHAN No:8 İç Kapı No:118 Tire / İZMİR adresinde bulunan “HAORI” ;isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2. TANIMLAR
o Site: www.haori.com adresinde yer alan ve hizmet sunulan internet sitesini ifade etmektedir.
o Kullanıcı: Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
o Üye: İşbu Sözleşme uyarınca YENİ MAH. Cadde/Sokak:KARANLIK ÇARŞI SK. KUTUHAN No:8 İç Kapı No:118 Tire / İZMİR adresindeki internet sitesi www.haori.com T.C. kanunları çerçevesinde üye olan reşit olan Kullanıcıları ifade eder.
o Üyelik: Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından doldurulan üyelik formu ile Üye olma işleminin gerçekleşmesidir.
o Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini ifade eder. Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metinleri sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

3. KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın yararlanma şartları ile üyelik ilişkisine dair hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.1 Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından firma yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üye, Haori’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Watsons’a bildirmekle yükümlüdür.
4.1.2 Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine özgü şifreyi Haori’e bildirmesiyle kurulur.
4.1.3 Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
4.1.4 Üye, Haori’nin önceden bildirmeden Web Sitesinin çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Haori hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
4.1.5 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Haori’nin faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. HAORI’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.2.1 Haori, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.
4.2.2 Haori’nin herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.
4.2.3 Haori’nin, Üye’lerin bilgilerini Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.
4.2.4 Haori, Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan Aydınlatma Metni’ninde belirtilen işleme amaçlarına aykırı düşmemek kaydıyla, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
4.2.5. Site’ye girilmesi, Site’ni ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet hiçbir zarardan Haori, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Haori, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
4.2.6. Haori tarafından, Site’ye ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site’nin sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Site’ye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye veya Mobil Uygulama’ya erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
4.2.7 Haori, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ
5.1 Haori, Üye’nin Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Haori tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Haori tarafından oluşturulan kampanyaların suistimal edilmesi, Üye tarafından olağanüstü veya orantısız bir fayda sağlanması, Üye’nin kampanya koşullarına aykırı davranması, Üye’nin son tüketici olmadığına yönelik kanaat oluşması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Üye’nin statüsüne son verebilir veya Üye’nin Site’ye erişimini engelleyebilir.
5.2 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.

6. GENEL HÜKÜMLER
6.1. MÜCBİR SEBEP
Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

o Tabiat hadisesi, tabii afetler (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.),
o Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
o Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
o Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
o Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler.

6.2. SÖZLEŞME’NİN YORUMU
6.2.1 İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.
6.2.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

6.3. TEBLİGAT
Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Haori’nin Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Üye’nin beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

6.4. YETKİ
Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

6.5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Anadolu Mahkemeleri/İcra Daireleri yetkilidir.